Készül az egykori DAM területének észak-keleti részére vonatkozó építési szabályozási terv. Jöhetnek a vélemények

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 2021.
– PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ –
oldal 6 / 37
Az egykori Vasgyár és jogutódjai a múlt század utolsó évtizedeiben lényegében befejezték a
működésük idejében az egész város életét jelentősen meghatározó tevékenységüket. Azóta időről
időre felmerül az így kialakult helyzet megoldásának javaslata. A jelenleg hatályos
Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat is tartalmaz javaslatokat a terület sorsának
rendezésére. Jelentős központi elhatározás híján is lassú módosulás tapasztalható az egykori gyár
hatalmas területén. Jellemzően azok a területek tudtak fejlődni, átalakulni, melyek közvetlenül
kapcsolódtak a közterületekhez és önálló telekként helyrajzi számhoz jutottak.
A jelenlegi módosítás célja a DAM területének telekosztása, a lehatárolt, ma is telephelyként
működő, több ipari épülettel ellátott terület önálló helyrajzi számmal történő ellátása.
Az egykori DAM jelenleg még osztatlan közös tulajdonban lévő területének észak-keleti részén
található.
Értelemszerűen a csatlakozó DAM-os telkek hasonló módon használat szerint elkülönülten, de önálló
helyrajzi számmal nem rendelkező területek. Ezektől eltér a Kis Ernő utca melletti sáv, melyek
kihasználva a közvetlen közterületi kapcsolatot többségében már önálló telekként saját helyrajzi
számot kaptak. Ehhez a teleksávhoz csatlakozik keleti oldalon az a kereskedelmi szolgáltató terület,
mely a déli tehermentesítő út adottságait természetes módon kihasználva északról leszegi a jelentős
mértékben leromlott lakóterületet. E telekcsoport alatt részben szanált átmeneti zóna van, jelenleg
funkció nélkül.
A Szövő utca és Tatár utca környékén vegyes funkciójú telekcsoport van, jellemzően lakóterület és
kereskedelmi–gazdasági–szolgáltató terület. A szóban forgó területrész önálló telekként való
lejegyeztetése a tulajdonképpeni feladat.
A jelenlegi funkció fémipari szolgáltatás. A telepengedélyen szereplő tevékenységek a következők:
Fémmegmunkálás (2562 TEÁOR),
Fémszerkezetek gyártása (2511 TEÁOR),
Fémalakítás, porkohászat (2550 TEÁOR),
Hidegen hajlított acélidom gyártása (2433 TEÁOR),
Fémfelület-kezelés (2561 TEÁOR),
melyeket Miskolc MJV Jegyzője a 911148-6/2020 iktatószámú levél szerint a 175/2020 szám alatt
nyilvántartásba vette.
Mivel a Vasgyár területét kelet-nyugati irányban átszelő gyűjtőút nyomvonala javaslatunk szerint
változik – a jelenleg érvényes terven a Szövő utca folytatódik, a javaslat szerint pedig a Tatár utca
nyomvonala -, ezért szükségessé válik a Szerkezeti Terv nagyobb területet érintő módosítása keleti
irányban a Szövő utca és Gyár utca csatlakozásáig, mely módosításokat a VÁTI a folyamatban levő
teljes közigazgatási területet érintő terv-felülvizsgálata során jelen módosítással együtt egységes
szerkezetbe foglalja, majd dokumentálja.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 2021.
– PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ –
oldal 7 / 37
II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
1. Településrendezési javaslatok
1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer módosulása, a beépítésre
szánt és nem szánt területek változása
A DAM területén belül a területfelhasználást az új közlekedési területek kijelölése módosítja, ennek
megfelelően a jelenlegi terv szerinti Egyéb ipari gazdasági zóna kontúrja változik, valamint az északi
teleksávban jelölt Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági zóna keleti sávja Egyéb ipari gazdasági zóna
besorolást kap a jelenlegi használatnak és a tervezett fejlesztéseknek megfelelően. E keleti sáv északi
részén a Kiss Ernő utcai peremen megmarad a jelenleg érvényes Szerkezeti Terv szerinti Központi
vegyes zóna területfelhasználás, de a két területfelhasználási mód határán a jelenleg meglévő magánút
nyomvonalán közlekedési területet jelöltünk ki.
A 23365/28 helyrajzi számú névtelen utcától és tervezett meghosszabbításától keletre eső területen a
területfelhasználás a jelenleg érvényes Szerkezeti Tervben rögzítettek szerint megmarad, kivéve azt,
hogy a Szövő utcai nyomvonal helyett a Tatár utcai veszi át a gyűjtőút szerepet, míg a Szövő utca
lakóútként szerepel, mely módosulásokat a VÁTI a folyamatban levő teljes közigazgatási területet
érintő terv-felülvizsgálata során jelen módosítással együtt figyelembe kell vegye.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 2021.
– PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ –https://www.miskolc.hu/sites/default/files/egyszeru_oldal/beagyazhato_csatolmanyok/2021-03-09/7746/dam-partnersegi_velemenyezesi_dokumentacio.pdf