BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy:
válasz adatigénylésre
Hiv. szám:

Ügyintéző:
dr. Polyák Zsolt tű. szds.
E-mail cím:
xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx.xx
Pusztai László
részére

Elektronikus úton továbbítandó
Tisztelt Uram!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: BAZ
MKI)   2022.   május   9-én   érkezett   közérdekű   adatigénylésével   kapcsolatosan   az   alábbi
tájékoztatást nyújtom Önnek:
A   2015.   december   31-ig   hatályos,   az   életvédelmi   létesítmények   egységes   nyilvántartási   és
adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében az
óvóhelyi nyilvántartás, kataszter vezetéséért a jegyző felelt, aki a kataszterből adatokat csak a
katasztrófavédelem ellenjegyzésével adhatott ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve irányítja a hivatásos tűzoltóságokat és a katasztrófavédelmi kirendeltségeket. A polgári
védelmi feladatokat a hivatásos területi katasztrófavédelmi szervbe, mint jogutód szervezetbe
integrálták. A Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltség 2012. április 1-jén összevonásra került a
Miskolci  Tűzoltó-parancsnoksággal  és létrejött  a  BAZ MKI. Ezzel  összefüggésben   a papír
alapú kataszterek az önkormányzat részére átadásra kerültek.
A   közigazgatási   bürokráciacsökkentéssel   összefüggésben   egyes   kormányrendeletek
módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a 37/1995.
(IV.5.) Korm. rendeletet, így hivatalos kataszteri nyilvántartás már nem létezik.
Az adatigényének második részében feltett, a lakosság kiértesítésére, a polgármester feladataira
vonatkozó kérdésére tájékoztatom, hogy ezt a témakört a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet VII. fejezete szabályozza.
Többek között  a polgármester felelős  a lakosság veszélyhelyzeti  tájékoztatása  tekintetében,
melynek tartalma különösen a katasztrófaveszély, a bekövetkezett esemény, a védekezés, az
irányadó  magatartási  szabályok,   a  lakosságvédelmi   intézkedések,  az   elrendelt   korlátozások,


2
valamint a további tájékozódási lehetőségek és a helyreállítás időszakában az elemi lakhatási
feltételek   megteremtése,   a   külön   döntés   szerinti   kárenyhítés   lehetőségei,   valamint   a
helyreállítás.
Továbbá   a   kitelepítés,   a   befogadás   és   a   visszatelepítés   elrendelésére   jogosult
veszélyhelyzetben, a Kormány felhatalmazása alapján, illetékességi területére vonatkozóan a
polgármester, illetve halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan.
A   fentiekben   előadottakra   tekintettel   az   információs   önrendelkezési   jogról   és   az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 9. pontja szerint az BAZ MKI nem
minősül adatkezelőnek az óvóhely-kataszter vonatkozásában.
Tájékoztatom, hogy az adatigénye megtagadása miatt jogorvoslati joga keretében az Infotv. 31.
§ (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat, továbbá az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.
Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Miskolc, elektronikus bélyegző szerint
Üdvözlettel:
                                                                    Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
                                                                                                 megyei igazgató