Miskolc. Emelik Veres Pálék fizetését ? Megdolgoztak érte

a Közgyűlés 2024. június 20-i ülésére

7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere és az alpolgármesterek
illetményének és költségtérítésének a megállapítására
Előkészítésért felelős: Humánerőforrás Osztály
Felelős vezető: Molnárné Palotai Marianna
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) rendelkezései alapján a megyei jogú város polgármestere megbízatásának
időtartamára
havonta illetményre, valamint havi illetményének 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alakuló ülésén a 79/2019.(IX.8.)
határozatával megállapította a polgármester illetményét és költségtérítését.
Az Mötv. 71. § (2) bekezdése 2022. január 1. napjával történt módosítása kimondja, hogy a
megyei jogú város polgármestere havonta 1.300.000,- forint illetményre jogosult, míg az
Mötv. 71.
§ (6) bekezdése szerint ehhez kapcsolódóan havonta költségtérítésre jogosult, melynek
összege a
havi illetmény 15%-a.
Az Mötv. 80. §-a pedig úgy rendelkezik, hogy a főállású alpolgármester illetményének
összegét a
polgármester illetményének 70-90%-a közötti összegben kell megállapítani és havonta,
illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A Közgyűlésnek törvényi kötelezettsége a polgármester illetményének és ahhoz
kapcsolódóan
költségtérítésének – az Mötv. fentiekben hivatkozott bekezdéseinek megfelelő tartalmú
–önkormányzati határozattal történő megállapítása, s ebben a kérdésben nincs mérlegelési
lehetősége. A főállású alpolgármester(ek) illetményének és költségtérítésének
megállapításával
összefüggésben szintén fennáll a Közgyűlés döntéshozatali kötelezettsége.
Mindezek alapján a Közgyűlésnek visszamenőlegesen 2022. január 1. napjától szükséges
elfogadnia a polgármester illetményét, mely a törvényben megállapított 1.300.000.- forint/hó
és

az illetmény 15%-ában meghatározott költségtérítését, melynek összege 195.000.- forint/hó.

4

Javaslatot teszek arra, hogy a Tisztelt Közgyűlés a főállású alpolgármesterek illetményét a
polgármesteri illetmény 90%-ában, tehát havonta 1.170.000.-Ft összegben,
költségtérítésüket
pedig a törvényben meghatározott 15%-os mértékben, 175.500.-Ft/hó összegben állapítsa
meg
szintén visszamenőlegesen 2022. január 1. napjától.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. §
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra
megfelelően
alkalmazni kell a Kttv. 147. § -át, továbbá a Kttv. 225/K. § (1) bekezdése alapján, ha e
törvény
eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert is érteni kell és a Kttv. 225/L.
§
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is
megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 147. § -át, mely szerint a késedelem idejére a
késedelembe esés
időpontjától kezdve a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű kamatot kell fizetni.