Kedves, mindenki által szeretett és becsült látogató érkezett tegnap Miskolcra.

Peczérvölgyi Samu cikke

Kedves, mindenki által szeretett és becsült látogató érkezett tegnap Miskolcra. Látogatásának hírére díszbe öltözött a város, a házakat fellobogózták. A város, a megye, a hadsereg magasrangú képviselői már órák óta várták a pályaudvaron azt az asszonyt, aki személyes tragédiája ellenére is oly becsülettel végzi dolgát, oly híven szolgálja hazánkat, hogy példakép lehet mindenki számára. Néhány perccel 10 előtt begördült a vonat, és leszállt róla kíséretével vitéz Nagybányai Horthy Istvánné Edelsheim-Gyulai Ilona, Horthy István, a keleti fronton 1942-ben hősi halált halt kormányzóhelyettes özvegye. Bátran mondhatjuk, hogy az az emberi nagyság, mely jellemzi őt csodálatot vált ki nemcsak hazánkban, hanem szerte a világon is.

edelsheim gyulai ilona
vitéz Nagybányai Horthy Istvánné Edelsheim-Gyulai Ilona beszél a Vöröskereszt jelentőségéről

Most Miskolcra a Vöröskereszt képviselőjeként miskolci hadikorházakat jött meglátogatni. A pályaudvaron Szlávy László, Miskolc város polgármestere, Borbély-Maczky Emil megyei főispán, m. kir. titkos tanácsos, országmozgósítási kormánybiztos, Homrogdi Lichtenstein László, Miskolc főispánja köszöntötte a Főméltóságú Asszonyt. Horthy Istvánné Edelsheim-Gyulai Ilona a Vöröskereszt ápolói egyenruhájában volt, hisz ő is szakképzett nővér. A köszöntések és a hódolat jeléül köttetett virágcsokrok átadása után program szerint a vendég Borbély-Maczky Emil kíséretében gépkocsin a Zárdatemplomhoz hajtatott, itt misét hallgatott, majd részt vett a zárdafőnöknő által adott tízórain.

ezgif.com gif maker
Az érkezés pillanatai

Amikor a pályaudvarról befelé jött a hosszú autósor, nagy közönség állott már a kórházhoz vezető út mentén, hogy láthassa a Főméltóságú Asszonyt, hősi halált halt kormányzóhelyettesünk özvegyét. Déltájban járt már az idő, amikor megérkeztek az Erzsébet iskolában lévő vöröskereszt kórházhoz. Itt a látogatókat Deme Károly dr. őrnagyorvos fogadta és bemutatta az orvosi kart. A Főméltóságú Asszony végigjárta úgy a tiszti, mint a legénységi szobákat, elbeszélgetett a sebesültekkel, kedves, közvetlen hangon szólt hozzájuk, ami a katonákat láthatóan meghatotta. Megtekintette a kórház összes helyiségeit és érdeklődött az ellátásról, felszerelésről, beteggondozásról.

ezgif.com gif maker1
Kórházlátogatás

1944

Egy kedves látogató Miskolcon

A kórházi látogatás után, amikor az autósor elindult, már nagy tömegek gyülekeztek és hódoló tiszteletüknek lelkes éljenzéssel adtak kifejezést. Ez után a Koronába mentek, ahol egyszerű, de a Janits-testvérek konyhájának díszére váló ebéd volt. Délután a Palóczy utcai Vöröskeresztes kórházat látogatták meg, az odavezető útvonalon ezúttal is lelkesen ünnepeltek. A kórház udvarán Lichtenecker József őrnagyorvos jelentkezett a Főméltóságú Asszonynál, majd bemutatta a kórház orvosait. Horthy Istvánné megtekintette az összes kórtermet, elbeszélgetett a sebesültekkel és betegekkel, kedves közvétlenséggel érdeklődött sebesülésükről, családi körülményeikről és gyermekeikről. Délután 5 óra tájban autóba ült és kíséretével elindult a pályaudvarra. Elutazása előtt úgy a hadtest képviselői, mint a főispánok, s a város polgármestere előtt a legnagyobb dicsérettel nyilatkozott a látottakról és a tapasztaltakról. Kijelentette, hogy igyekezni fog mielőbb ismét meglátogatni Miskolcot.https://bomie.hu/egy-kedves-latogato-miskolcon/