Összegző beszámoló a 2011-11-08, 15, és 22.-én történt Lyukóban történt hatósági ellenőrzésekről.

 

A hatósági ellenőrzésen ügyféli jogállás keretében vettünk részt.

1./ Megállapítást nyert, hogy a lakcímkártyák (Kivéve MIK bérlakás?) szinte mindenhol törvénytelenül lettek kiadva, mivel az 1992 LXVI. Törvény és a 38/2009. (XII.2) számú önkormányzati rendelet értelmében csak lakás esetében lehet kiadni.
Felhívjuk a Jegyző figyelmét, hogy a törvény 26§ (4) szerint, Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha az illetékes települési önkormányzat jegyzője megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata nem valós.
Megállapítható, hogy a (3) bekezdés szerint, a lakcímbejelentés nem valós, mivel szükséges a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása. A Jegyzőnek tudomással kell rendelkezni arra vonatkozóan, hogy mi minősül lakásnak.
A lakás az olyan összefüggő helyiségcsoportból álló épület, vagy épületrész amely legalább:
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), b) WC használatával, c) központos vagy egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint d) a vízvétel lehetősége biztosított.
A lakás elkészültét követően használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie.

2./ Nagy valószínűséggel megállapítható, hogy a MIK Zrt úgy üzemeltet a bérlakásokban hulladékkezelői (gyűjtés, szállítás) szolgáltatásokat, hogy nem rendelkezik ezzel kapcsolatban engedélyekkel. Miskolc területén kizárólag az AVE gyűjthet, szállíthat hulladékot közszolgáltatás keretén belül.
Megjegyzés1: MIK Zrt. a saját tulajdonában lévő hulladékot elszállíthatja környezetvédelmi hatósági engedély nélkül, de jelen esetben nem a saját hulladékát szállítja el, hanem hulladékgyűjtés szolgáltatás keretén belül, – bérleti szerződésben rögzítetteknek megfelelően – bérlőknek nyújt gyűjtési, szállítási szolgáltatást. Ebben a tevékenységben a bérlők részére arra rendszeresített gyűjtőeszközben – Annabánya u 77. sz. esetben szabálytalan nyitott konténer – gyűjti a háztartási hulladékot és azt időszakonként elszállítja.
A bérlők tájékoztatása szerint havonta kéthavonta történik hulladékszállítás az önkormányzati rendelet figyelmen kívül hagyásával, mivel ott az előírás az, hogy a hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen magánházaknál heti egy alkalom, társasházak, lakásszövetkezetek esetében heti két alkalom.
Megjegyzés2: Az Annabánya út 77. számon kívül még nagyon sok helyen (Álmos út, Békeszálló telep, Szövő út, Várhegy út stb) nyújtja bérlők részére ezt az engedély nélküli kommunális hulladékgyűjtő szolgáltatást.

3./ Lyukó teljes területén (csak részterületeken tudja) az AVE nem tudja biztosítani a szemétszállítást, mint kötelező közszolgáltatást, (A hulladékgyűjtő autók nem tudnak közlekedni a dűlőutakon) így az ilyen helyre is kiadott – törvénytelen – lakcímkártyával rendelkező lakosoknak nem biztosítja a 2000.évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény (HGT) előírásait – önkormányzat kötelezettsége a kötelező közszolgáltatások biztosítása és ellenőrzése – megállapítható, hogy az önkormányzatnak vagy biztosítani kellene a közszolgáltatást, vagy visszavonni a lakcímkártyát.
Megjegyzés: Önkormányzat (MIK Zrt.-n keresztül) úgy értékesített az Annabánya környékén ingatlanokat lakhatás céljára, hogy a törvényi előírások betartása jelen pillanatban nem biztosítható.

4./ Az összes ellenőrzött területen a folyékony hulladék elhelyezése nem felelt meg a helyi rendelet előírásainak. – szigetelt szennyvíztároló használata kötelező –

5./ Az ilyen udvarral rendelkezők esetében is folyósításra kerül a segély, (Állami pénzek hűtlen kezelése) hiába rendelkezik a tiszta udvar rendes ház rendelet, úgy, hogy az ilyen helyről meg kell vonni a segélyt.

6./ Egyéb problémák: A nem megfelelő hulladékkezelésből kifolyólag rengeteg illegális hulladéklerakó található, Kutyák beoltásának hiánya, Gyermekvédelmi intézkedések hiánya stb.

2011.11.23

Szemes István
elnök
Települések Megmaradásáért Egyesület
Miskolc