A B.A.Z. Megyei Főügyészség összügyészi értekezletet tartott 2011. március 7. napján.

Az értekezleten részt vett Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes.

Dr. Mészáros János főügyész bevezetőjében elmondta, hogy immáron két éve, az ügyészségi irodaépület felújítása miatt, igen nehéz és mostoha körülmények között végzi munkáját a Megyei Főügyészség, a Miskolci Városi Ügyészség és a Miskolci Nyomozó Ügyészség. Ennek ellenére a munka továbbra is törvényes keretek között és magas szakmai színvonalon folyik. A 2010-es év kapcsán kiemelte, hogy sikerült új szervezeti egységeket létrehozni a főügyészségen. Ennek alapján mind a büntető szakterületen, mind a közérdekvédelmi szakterületen osztályok, azokon belül pedig csoportok jöttek létre a munka hatékonyabb ellátása érdekében.

Ezt követően Dr. Borsodi György büntető szakági és Dr. Panyi Béla közigazgatási és magánjogi szakági főügyész helyettesek értékelték az éves munkát.

Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes hozzászólásában kifejtette, hogy a Legfőbb Ügyészség mind szakmai, mind törvényességi szempontból kiválónak találta a megye ügyészi szerveinek munkáját. Sikerült a szakmai és statisztikai mutatószámokban pozitív változásokat véghez vinni. Kiemelte, hogy a 2011-s esztendő nehéz feladatokat állított az ügyészségek elé. Január 1. napjától minden büntetőbírósági tárgyaláson részt kell vennie az ügyésznek, ez pedig jelentős többlet terhet ró az egyébként is leterhelt állományra. Kijelentette azonban, hogy az ügyészég megbirkózik a feladattal. A korrupciós bűncselekmények jobb felderítése érdekében létszám emelésre volt lehetőség és e körben új szervezeti egységek is létesültek. Megköszönte mind a főügyészség vezetőségének, mind a teljes dolgozói állománynak az eddig végzett magas színvonalú szakmai munkát.

A sajtó számára a 2010. év kapcsán az alábbi adatokat bocsátjuk rendelkezésre.

Büntetőjogi szakterület

Megyénkben 2010. évben a nyomozó szervek és a nyomozó ügyészség által nyomozott ismertté vált közvádas bűncselekmények száma az előző évi 24428-ről 26778-ra, azaz 9,6 %-kal növekedett. Így a megyék „rangsorában”sajnos az előző évi 10.-hez képest már a 4.-ek vagyunk. Az ismertté vált közvádas bűnelkövetők számát tekintve az előző évi 9883-ről 10537-re nőtt az elkövetők száma, mely 6,6 %-os növekedést jelent és továbbra is az országos „rangsor” 2. helyét.

Az elkövetők közül az előző évben 1.082 személy volt fiatalkorú, míg tárgyévben ez 1.189-re nőtt. (9,9 %-os növekedés)
Úgyszintén emelkedett a gyermekkorú elkövetők száma, a tekintetükben az előző évi 357 személy helyett 2010. évben 380 gyermekkorú elkövetőt regisztráltak (növekedés mértéke 6,4 %).
Kedvező változás volt észlelhető a közlekedési bűncselekmények miatti ügyek tekintetében. Az előző évi 1242-ről 1150-re csökkent a bűncselekményi szám, ez 7,5 %-kal kevesebb az előző időszaknál.
Elég jelentős a csökkenés az ittas járművezetés miatti ügyek tekintetében, ahol előző évben 750 bűncselekmény miatt, míg idén 680 ilyen eset miatt kellett eljárni. (10 %-os mérséklődés)
A nagy társadalomra veszélyességű kábítószerrel visszaélés miatti cselekmények száma még ennél is komolyabb mértékben, majdnem a duplájára: 247-ről 493-re növekedett. (99,5 %-os növekedés).

2010. évben a váderedményesség 96,86 % volt, ami gyakorlatilag azonosnak mondható a korábbi évek adataival. 2009-ben ez a mutató 96,74 % volt.

2010. évben a jogerős bírósági határozattal befejezett ügyekben elítélt terheltek 39,11 %-ával szemben szabtak ki határozott tartamú szabadságvesztés büntetést, ez az arány 2009. évben 36,22 % volt. Ezen belül a felfüggesztett szabadságvesztés büntetések aránya nem változott, 62,34 % -ról 62,41 % -ra. 2010-ben 5 személlyel szemben szabtak ki életfogytig tartó szabadságvesztést.

A működő fogvatartási helyek közül a Miskolci Rendőrkapitányság fogdájában, előállító helyiségében, valamint a Sátoraljaújhelyi Fegyház- és Börtönben, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, és a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében, a rendőrkapitányságok előállító helyiségeiben, a vizsgálatot, illetve ellenőrzést az ügyészek havonta két alkalommal elvégezték.

Közigazgatási és magánjogi szakterület

A megye ügyészi szervei a törvényességi felügyeleti szakági tevékenységük keretében 2010. évben összesen 593 (2009. évben 719) vizsgálatot, azaz kevesebbet mind az előző évben. Az utóvizsgálatok száma némileg nőtt: 8 (5). A vizsgálattal érintett szervek, illetve a vizsgálatok tárgya tekintetében megállapítható, hogy a legtöbb ügyészi vizsgálat elvégzése önkormányzatoknál, önkormányzati hatósági ügyekben történt. A beszámolási időszakban ez 305 volt. Lényegesen kevesebb vizsgálatra került sor az önkormányzati hatóságoknál, gyámhivataloknál, társadalmi szervezeteknél és gazdálkodó szervezeteknél. Az előző két szervnél a kevesebb vizsgálat 2010. év sajátosságával magyarázható (választások, a közigazgatás átalakítása, stb.) A rendőri szerveknél, alapítványoknál, a területi közigazgatási szerveknél a vizsgálatok száma nőtt.

A magánjogi tevékenység kiemelt intézkedései közül elsősorban a perbeli fellépések számának emelkedését kell megemlíteni, 2010. évben ugyanis 286 fellépés történt, ami a megelőző 2009. év 62 fellépéséhez képest több mint négy és félszeres emelkedést jelent. Ennek oka – csakúgy, mint az előző évben – a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló, 2009. október 1. napjától hatályba léptetett 2009. évi LXXII. törvény 13. §. (5) bekezdésének rendelkezése, amely lehetőséget teremtett a megelőző távoltartás bírósági elrendelésére irányuló eljárásban való ügyészi fellépésre.
Az ügyészi feladatok között komplex jellegűnek tekinthetők az ún. „lakásmaffia” gyanús ügyek. A beszámolási időszakban a magánjogi szakterületen is a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt feladatot jelentett a „lakásmaffia” gyanús ügyek figyelemmel kísérése, amely a megyében a szakágak közötti együttműködés jó példája. A megyei főügyészség kijelölt ügyésze folyamatosan figyelemmel kísérte a „lakásmaffia” gyanús ügyeket, a beszámolási időszakban kizárólag a büntetőjogi szakterületi ügyészek jelzése alapján.

A beszámolási időszakban, 2010. évben összesen 6 ügyben indult nyomozás a „lakásmaffia” gyanús ügyek kapcsán. A megyei főügyészség valamennyi ügyben felhívta a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező helyi ügyészség magánjogi szakterületi tevékenységet ellátó ügyészének figyelmét az ügyek figyelemmel kísérésére, és amikor arra lehetőség és indok nyílik, a szükséges magánjogi és/vagy közigazgatási jogi szakterületi intézkedés megtételére. A hivatkozott 6 ügyben ez ideig magánjogi, vagy törvényességi felügyeleti szakterületi ügyészi intézkedés megtételére nem került sor.

A közterület felügyelet eljárásainak törvényességi vizsgálata. A vizsgálat alá vont szervek közterület-felügyelői a vizsgált időszakban 6409 esetben tettek intézkedéseket, melyből az ügyészi vizsgálat 592 ügyet érintett. A vizsgálat eredményeképpen 7 felszólalás (mindegyik megvizsgált szerv vezetőjéhez) és 2 jelzés (Miskolc, Kazincbarcika) benyújtására került sor. Ügyészi intézkedésre került sor pl. amiatt, hogy az önkormányzat sem a szervezeti és működési szabályzatban, sem hivatali ügyrendjében nem rendelkezett a közterület-felügyelet szervezeti formájáról és feladatairól, a közterület felügyelők hatálytalan jogszabály alapján készült nyomtatványt alkalmaztak helyszíni bírságolások alkalmával, a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság esetén helytelen tartalmú felhívást küldtek az üzemben tartónak, a gépjárművezető távollétében kiszabott és meg nem fizetett helyszíni bírság esetében a felügyelet késedelemmel intézkedett a feljelentés megtétele iránt stb.

Miskolc, 2011. március hó 9. napján

Dr. Martossy György
főügyészségi osztályvezető ügyész