Több mint félszáz résztvevővel rendezett jó hangulatú lakossági fórumot a közelmúlt­ban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelényben az önkormányzattal közösen a Mű­emlékek Nemzeti Gondnok­sága (MNG). A képviselőtestületi ülést követően megtartott fórum lehetőséget adott arra, hogy a szak­emberek és az edelényi kastély sorsát a szívükön viselő edelényi polgárok áttekint­sék, hol is tartanak a kas­tély euró­pai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési munkálatai.

Magyarország egyik leg­nagyobb – és rokokó falfestményeivel páratlan művészeti értéket képviselő – kasté­lyának és a hozzá tartozó parknak a rekonstruk­ciójára összesen csaknem 2,2 milliárd forintot fordítanak, és a fejlesztést követően az edelényi kastélyszigetre évente 100 ezer láto­gatót várnak majd.

A Műemlékek Nemzeti Gondnokságának célja látogathatóvá és nyitottá tenni az építészeti és történelmi emlékhelyeket – mondta el fórumon Varga Kálmán, az MNG igazgatója, hozzátéve, hogy a gondnokság kezelésében lévő műemlék épületekben éves szinten már ma is mintegy 150 kulturális rendezvényt tartanak, s e kastélyokat évről évre mintegy 800 ezren keresik fel.

Az épített örökség megőrzése, fejlesztése, látogathatóvá tétele érdekében a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága több európai uniós támogatással megvalósuló beru­há­zást is elindított, illetve elindít a közeli jövőben, összességében mintegy 7-8 milliárd forint értékben. Az edelényi kastély és környezete mellett EU-támogatással újul meg a fertődi Eszterházy-kastély, az oroszlány-majki kastély és a dégi kastélypark, az EGT Norvég Finan­szírozási Mechanizmus pedig a nádasladányi kastély és a sümegi vár rekonstrukció­já­hoz nyújt több százmillió forintos támogatást.

Az edelényi beruházás elsődleges célja nem a műemlékvédelem – kezdte beszámolóját a projekt vezetője, Gergely Zsolt. Az MNG műszaki igazgatóhelyettese úgy véli: a fejlesztéssel megújuló kastély lehetőséget teremt arra, hogy az itt élők egyfajta kapaszkodót kapjanak a helyben maradáshoz. A szakember az elmúlt egy év eredményeit összegezve elmondta, hogy három hónapos kényszerszünetet követően, szeptemberben indulhattak újra a L’Huillier-Coburg kastély felújítási munkálatai. A megáradt Bódva patak ugyanis nem csak Edelény házait, de a kastélyszigetet is elöntötte 2010 nyarán, a munkagépek számára lehetetlenné téve a kas­tély megközelítését.

A kastély ideiglenes megközelíthetőségének megteremtését követően a geotermikus fűtéshez szükséges fúrásokkal, a kastélyépület födémfeltöltéseivel, az elektro­mos gépészeti munkákkal, a kastély északi homlokzatának kőrestaurátori és kőműves mun­káival, a homlokzati nyílászárók elhelyezésével, valamint a barokk kori kerítésfal alapjainak feltárásával és újrafalazásával folytatódhattak a kastély rekonstrukciós munkálatai – adott rövid helyzetképet a munkálatok állásáról Gergely Zsolt. A projekt vezetője egyúttal köszö­netet mondott az edelényi kastélybarátok körének, ugyanis a tőlük kapott régi fényképek nagyban segítik a restaurátorok munkáját, többek között a kovácsoltvas kapu és erkélyek helyreállításában.

Gergely Zsolt elmondta, hogy míg 2010-ben elsősorban a szerkezet-megerősítéshez és az állagmegóváshoz kapcsolódó munkákat tudták elvégezni, addig jövőre zajlanak majd az iga­zán látványos munkaszakaszok, köztük az edelényi kastély homlokzatának festése és a belső terek burkolása is.

Gergely Zsolt bejelentette, hogy hamarosan visszakapja eredeti, a 18. század utolsó harmadában használt barack, tört fehér és szürke színeit a kastély hom­lokzata. Minderről a korabeli ábrázolások és a restaurátori munkálatok során feltárt festék­rétegek alapján döntöttek a szakértők. Így összhangban azzal a törekvéssel, hogy a kastély a lehető legteljesebb mértékben tükrözze a virágkor, vagyis a 18. század utolsó harmadának álla­potát, a homlokzat barackszíne a tagozatokon tört fehérrel, az ablakok szemöldökdíszein pedig szürkével egészül majd ki.

Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházás során nem csak az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb barokk kastélyépületét, de a csaknem öthektáros barokk kastélyparkot is felújítják, visszaállítva a kastély környezetének sziget jellegét. Megtörténik a kastély főépületének külső és belső felújítása, valamint a termeiben található, páratlan művé­szettörténeti értéket képviselő, rokokó freskók restaurálása is. A felújított termek alkalmasak lesznek állandó és időszakos kiállítások, valamint rangos tudományos és kulturális rendez­vények – konferenciák, koncertek – megrendezésére is. A fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve a felújított kastély fűtését földhő segítségével oldják meg.

Ne csak lássák unokáink, hanem éljenek is meg belőle – hívta fel a figyelmet a beruházás egy fontos szempontjára Gergely Zsolt, hangsúlyozva, hogy az edelényi kastélysziget fontos kitörési pont lehet az Észak-magyarországi régió egyik leghátrányosabb helyzetű kistérsége számára, 2016-ra ugyanis éves szinten már 100 ezer látogatót várnak Edelényben, a meg­nyitást, vagyis 2012 tavaszát követően pedig a létesítmény a tervek szerint közvetlenül 20 környékbelinek ad majd munkát, és közvetve, a térség vállalkozóinak megrendelést adva is hozzájárul a térség foglalkoztatási gondjainak enyhítéséhez. Nem véletlen, hogy a város sok tekintetben megosztott lakosságát egyértelmű összefogás jellemzi a kastély fejlesztése kapcsán.

Annak érdekében, hogy a kastély fejlesztésének kedvező hatásaiból minél többen részesül­hessenek, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának munkatársai aktív és szoros együtt­mű­ködést alakítanak ki Edelényben és a környező településeken elsősorban a civil szerveze­tekkel. De legalább ennyire fontos az együttműködés és a párbeszéd erősítése a munka­vállalókkal, a pálya­kezdőkkel, a vállalkozókkal, és a nyugdíjasokkal, az iskolákkal és az önkormányzatokkal is.

nepszava.hu