1) Mikor történik meg Felsőzsolca hidrológiai felmérése? Védelmi terv.

Az Önkormányzat megkereséssel fordult az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójához Rácz Miklós úrhoz, amelyben kérte, hogy tervezze meg, hogy a város védelme érdekében hol, milyen magasságú védművek elhelyezése szükséges, továbbá kérte, hogy a megbontott gátak helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni szíveskedjen. Megkereste továbbá a Megyei Védelmi Bizottság elnökét dr. Ódor Ferencet és a Helyi Védelmi Bizottság elnökét Káli Sándort, hogy a rendelkezésre álló összes lehetséges eszközzel segítsék a várost az újabb árhullám elkerülése érdekében és tegyenek javaslatot a katasztrófavédelmi feladatok összehangolására. Kéréssel fordult az Önkormányzat a Polgári Védelem Miskolci Kirendeltségének vezetőjéhez Sárándi István főhadnagyhoz, hogy a központi szerveknél járjon el a védekezéshez szükséges speciális mentőcsoport alkalmazását illetően.

Megkereséssel fordult az Önkormányzat továbbá, dr. Illés Zoltán környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi államtitkár úr felé, melyben tájékoztatást kért arról, hogy egy újabb árvíz elkerülése érdekében milyen intézkedéseket szándékozik tenni a Kormány, illetve a minisztérium. Javaslatot tettünk arra, hogy a Sajó, a Kis-Sajó és a Hernád magas vízállásáról célszerű lenne készíttetni egy számítógépes modellezést, hogy a jelenlegi domborzati viszonyok figyelembe vételével, hol és milyen módon lehet hatékonyan védekezni. Kértük segítségét a modellezés elkészíttetésében.

2) Segély kezelése mikor oldódik meg rászorultság és igény szerint?

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete 2010. június 23-án tartott ülésén döntött az adományok elosztásával foglalkozó munkacsoport létrehozásáról, melynek tagjaivá felsőzsolcai civil szervezetek, és az önkormányzat illetékes szerveinek küldötteit választotta meg. A munkacsoport feladata koncepció kidolgozása a tárgyi adományok fogadására illetve szétosztására, javaslatok tétele az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak a döntéshozatalra, valamint a segélyezés civil részről történő felügyelete.

A csoport 2010. július 1-jén megtartotta első ülését Csáki István, Farkas Miklós, Franczuz Istvánné, Kálvin Józsefné, Németh Csaba, Orosz Csaba, Siskáné Kállai Zsuzsanna részvételével. A munkacsoport vezetőjének Orosz Csabát választotta.

A munkacsoport javaslatot tett az Önkormányzat részére egy adományügyi koordinátor megbízására, aki összefogja és napi szinten irányítja az adományozás menetét, együttműködve a Máltai Szeretetszolgálat helyi csapatával, s elvégzi a lakosság tájékoztatását az ügyben. Az önkormányzat ezzel a feladattal Orosz Csabát bízta meg 2010. július 6-án.

A tárgyi adományok kiosztásával kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:

Élelmiszer, tisztítószer:

A város számára beérkező élelmiszer adományok szétosztását a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai végzik az általuk kidolgozott „adománykártya” -rendszer alapján. A szolgálat aktivistái az árvízzel közvetlenül érintett címeket felkeresték, részükre mintegy 1500 darab adománykártyát állítottak ki. Ezek segítségével az elmúlt két hétben két ízben osztottak ki több, mint 3100 tartós élelmiszercsomagot 6200 fő ellátására és tisztítószer csomagokat. Fontos leszögezni, hogy azok az élelmiszerek kerülnek kiosztásra, amelyek a város számára beérkeznek, ezért a legjobb szándék ellenére sem megoldható, hogy mindenki egyforma csomagot kapjon. Jelenleg azok személyes felkeresése történik, akik valamilyen okból nem tudták személyesen felvenni a csomagjukat az elosztó helyeken. Az élelmiszerek külső, ideiglenes raktárakból történő beszállítása és számbavétele után vizsgáljuk egy harmadik körös osztás lehetőségét. A humanitárius élelmiszerosztást ezzel szeretnénk befejezni, mert jelenleg már nincs a városnak olyan lakosa, aki az árvíz miatt nem tudná megoldani a saját ellátását. A fennmaradó tartós élelmiszerek a központi konyha részére kerülnek átadásra, ahol ezekből az alapanyagokból az újjáépítésben résztvevő munkások napi egyszeri melegétellel történő ellátását kívánjuk megszervezni. Erre a konyha kötelező éves festése után, július végétől kerülhet sor, melynek módjáról időben tájékoztatást fogunk adni szórólap formájában. A megmaradó tisztítószerek a város közintézményeiben kerülnek felhasználásra.

Bútorok, műszaki cikkek:

A beérkezett és különböző helyeken raktározott használt bútorok és műszaki cikkek szortírozását folyamatosan végezik, s azok kiosztását július 8-án elkezdi a szolgálat. A kiosztás a Máltai Szeretetszolgálathoz beérkezett igények alapján történik az utcák ABC sorrendje szerint. A rendelkezésre álló használt bútorok a legtöbb esetben nem tudják azt a célt szolgálni, hogy egy felújított, vagy újjáépített ház hosszú távú berendezését megoldják, de arra alkalmasak, hogy pillanatnyi segítséget jelentsenek egy bútorok nélkül maradt család mindennapi életének folytatásához. A bútorok nem egyformák, azok szétosztása véletlenszerűen történik. A használt háztartási gépek műszaki bevizsgálását a szolgálat nem tudja megoldani, ezért azok elvitele, üzembe helyezése mindenkinek a saját felelőssége. A bútorok és műszaki cikkek kiszállítva kerülnek szétosztásra, előtte felkeresve az érintetteket. Az újonnan felmerülő igényekkel továbbra is a Máltai Szeretetszolgálatot lehet megkeresni a Kassai út 29. sz. alatt.

Ruhaadományok:

A város számára rengeteg összegyűjtött használt ruha érkezett be. Ennek raktározása, illetve szétosztása hatalmas erőket köt le. Az adományokat szét kell válogatni, mert van köztük kioszthatatlan minőségű is, valamint szét kell szortírozni férfi-, női- illetve gyermekruha kategóriákra. Ennek a levezénylésével a munkacsoport Franczuz Istvánnét bízta meg. Az ő vezetésével önkéntesek elkezdték a válogatást a Szent István iskolában és annak tornatermében. A kiosztás az adománykártyák segítségével jövő hét hétfőn, július 12-én kezdődik el három helyszínen. A szétosztás turkáló jelleggel fog történni, mindenki a kirakott ruhákból választhat a saját igényei szerint, személyenként egy szatyorral, melyet a szolgálat biztosít. A feltöltés folyamatos lesz, ezért nem kell attól tartani, hogy az idő multával romlik a kínálat minősége. Éppen ezért nem lesz értelme a tolakodásnak és az utolsó napokra beosztott utcák lakosainak sem kell tartani attól, hogy rosszabb ruhák közül választhatnak. Az adománykártyát mindenki hozza magával!

Pénzadományok:

A város számára beérkező pénzadományok egy adományszámlára kerülnek. A számlán jelenleg mintegy 30 millió Ft körüli összeg van teljesen érintetlenül, ebből elköltésre még nem került, felhasználása kizárólag a képviselő-testület döntése alapján történhet.

Felajánlások már eddig is nagy számban érkeztek építőanyagokra, valamint új műszaki termékekre is. Ezek fizikailag még nem érkeztek be, leszállításukat az igények és a háztartások fogadókészsége szerint fogjuk kérni az adományozóktól.

Az adományelosztó munkacsoport munkájáról, illetve az adományozás további lépéseiről rendszeresen fogjuk tájékoztatni a Tisztelt lakosságot szórólap formájában, valamint a Zsolca TV és a Zsolcai Hírmondó útján.

Adományozással kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal továbbra is a Máltai Szeretetszolgálat aktivistáihoz fordulhatnak bizalommal.

Felsőzsolca Város Önkormányzata átmeneti segélyt folyósít az árvíz miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére. Összesen 941 db kérelem érkezett be a Polgármesteri Hivatal szociális osztályára. Ebből kifizetésre az alábbi napokon került, kerül sor:

Életveszélyessé vált, helyre nem állítható lakóingatlanok tekintetében:

2010. 06. 18. napján 15 fő részesült 20.000.- Ft/fő összesen: 300.000.- Ft

2010. 06. 29. napján 107 fő részére 20.000.- Ft/fő összesen 2.140.000.- Ft,

2010. 07. 08. napján 10 fő részére 20.000.- Ft/fő összesen 200.000.- Ft,

2010. 07. 13. napján 21 fő részére 20.000.- Ft/fő összesen 420.000.-Ft,

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság által megállapított kifizetések:

2010. 06. 30. napján 231 fő részére 10.000.- Ft/fő, összesen 2.310.000.- Ft

2010. 07. 08. napján 231 fő részére 10.000.- Ft//fő összesen 2.310.000.- Ft

2010. 07. 13. napján 166 fő részére 10.000.- Ft/fő összesen 1.660.000.- Ft

2010. 07. 23. napján 160 fő részére 10.000.- Ft/fő összesen 1.600.000.- Ft

Összesen: 941 fő 10.940.000.- Ft

3) Mikor mond le az önkormányzat alkalmatlan vezetése és képviselő-testülete?

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását.

A képviselő-testület önfeloszlása esetén a régi képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester pedig az új polgármester megválasztásáig ellátja a feladatát, gyakorolja a hatáskörét. Az önfeloszlásról csak a képviselő-testület dönthet, ez a hatáskör át nem ruházható. A képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, illetőleg az általános önkormányzati választásokat megelőző év október 1. napját követően.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 115. § (1) bekezdése szerint az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre, a képviselő-testület feloszlatása vagy feloszlása esetén három hónapon belülre kell kitűzni.

Nem lehet időközi választást tartani az általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között.

Tekintettel arra, hogy ebben az évben – várhatóan októberben – önkormányzati választásra kerül sor, így a fent idézett jogszabályhelyek alapján a képviselő-testület feloszlása nem mondható ki, továbbá időközi választást már nem lehet tartani. Véleményünk szerint a helyreállítás és újjáépítés időszakában fontos az önkormányzat működőképességének fenntartása , ellenkező esetben akadályoztatva van az újjáépítés (pl.: a megsemmisült vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról, a támogatás iránt benyújtott kérelmekről a képviselő-testületnek kell dönteni).

Amennyiben a Képviselő-testület feloszlatja önmagát, a megítélt 1,7 milliárd forint központi támogatás a Képviselő-testület döntése nélkül nem osztható el, így az összedőlt, megsemmisült ingatlantulajdonosok fedél nélkül maradnak.

4) Követeljük a tisztességes kárfelmérést!

A júniusi árvízkár következtében mintegy 198 lakás vált életveszélyessé, dőlt össze vagy omlásveszélyes, és mintegy 1855 lakás szenvedett árvízi károkat kisebb-nagyobb mértékben.

Kovács János megyei főjegyző koordinálásával 4 fős munkacsoportokkal kezdődött meg a kárfelmérés, amelyben részt vettek a Mérnöki és Építész Kamara, az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal és a katasztrófavédelem szakemberei. Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatalának a munkacsoportokhoz helyi ismerettel rendelkező szakembert kellett biztosítania.

2010. június 9-től kezdte gyűjteni az Építési Osztály az általa készített „ Épületkár felvételi adatlapon „ a városban az árvíz által érintett magántulajdonban lévő ingatlanokban keletkezett károkat. A sérült ingatlanokról a hivatal által felkért statikusok készítettek és jelenleg is folyamatosan készítenek a helyszíni felmérést követően szakértői véleményeket. 2010. június 10-én éjszaka készítette az építési osztály az első jelentést / címsort / a megyére a bejelentett és a katasztrófavédelem által életveszélyesnek minősített lakóépületekről.

Összesen több mint ezernyolcszáz ingatlanról szóló bejelentés feldolgozása történt meg.

5) Mire számíthatnak azok az emberek, akiknek összedőlt a háza?

A Kormány a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok fedél nélkül maradt tulajdonosai elemi lakhatási feltételeinek biztosításához központi támogatást nyújt a városnak 1,7 milliárd forint összegben. Az önkormányzat ezen központi támogatás felhasználásáról rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében rendeletet alkot, amelyben részletesen szabályozza a támogatás igénybevételének feltételeit. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik, így a lakosság annak tartalmát megismerheti, a Zsolcai Hírmondóban közzétesszük, melyet minden háztartáshoz eljuttatunk. Ezt követően az érintett ingatlanok tulajdonosaival a kapcsolatot felvesszük.

6) Civil felügyelet az eddig és ezután érkező adományokra!

Mint azt a 2. pontban is olvashatta a Tisztelt lakosság, a Képviselő-testület 2010. június 23.-án tartott ülésén döntött adományok elosztásával foglalkozó munkacsoport létrehozásáról, melynek tagjai a felsőzsolcai civil szervezetek és az Önkormányzat illetékes szerveinek küldöttei.

Az Önkormányzathoz már beérkezett, illetve érkező adományok regisztrálása, átvétele, nyilvántartása folyamatos. Az adományozó szervezetek, személyek névsorát közzétesszük városunk honlapján. A tartós élelmiszereket, illetve fertőtlenítőszereket az árvíz során a lakosság részére kiosztottuk civil segítők bevonásával. A később érkezett adományokat a csomagolást követően átadtuk az elosztásban közreműködő Magyar Máltai Szeretetszolgálat városunkban jelenlévő szervezetéhez. Több alkalommal segítettek civil önkéntesek, akik takarításban, az adományok csomagolásában vettek részt.

Tehát a civil felügyelet biztosított az eddig és ezután érkező adományok tekintetében.

7) Milyen intézkedéseket foganatosítanak a következő árvíz megakadályozására?

Az 1. pontban megfogalmazottakon túl a védelemhez szükséges eszközök raktározása és a védőgát megépítésének szorgalmazása